Katana (M432)
Killer Croc (M431)
Harley Quinn (M429)
The Joker (M427)
Katana (M426)
Killer Croc (M245)
Harley Quinn (M423)
The Joker (M421)
Deadshot (M430)
Deadshot (M424)
Killer Croc (M22)