Hulk (M58)
Deadpool (M54)
Harley Quinn (M434)
Katana (M432)
Killer Croc (M431)
Harley Quinn (M429)
The Joker (M427)
Katana (M426)
Killer Croc (M245)
Harley Quinn (M423)
The Joker (M421)
Deadshot (M430)