Hulk (M63)
Marvel Twin Pack - Hulk & Thor (M66)
Thor (M60)
Iron Man Mark I (M62)
Hulk (M58)
Deadpool (M54)
Harley Quinn (M434)